Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informācija atjaunota 11.06.2024.

Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Lietotāju ievērībai: E-pakalpojuma darbība valsts nodevas samaksas veikšanai par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra uz laiku ir apturēta. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) veic darbus e-pakalpojuma pārstrādei. Par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra ir jāveic valsts nodevas samaksa, ja uz personu nav attiecināms atvieglojums vai atbrīvojums. Valsts nodevu ieskaita valsts budžetā. Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra ir jāveic valsts nodevas samaksa, ja uz personu nav attiecināms atvieglojums vai atbrīvojums no valsts nodevas samaksas. Valsts nodevas samaksu jāveic pirms informācijas saņemšanas. Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumi Nr. 485 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra" nosaka, valsts nodevas apmēru par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra, nodevas samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus, kā arī gadījumus, kuros valsts nodevu neatmaksā. Atvieglojumi un atbrīvojumi 1) valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem informāciju, izņemot pilnu personas datu izdruku, pieprasa: - politiski represētā persona; - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. 2) no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas, izņemot par pilnas personu datu izdrukas saņemšanu, šādas personas: - persona ar invaliditāti; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var: - ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā (norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem); - izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu (internetbanka, pasts). Valsts nodevas samaksu jāveic pirms informācijas saņemšanas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90000054163
  Papildu informācija:
  pasts@pmlp.gov.lv