Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācija

Dabas aizsardzības pārvalde

Informācija atjaunota 22.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Lai nebrīvē turētu starptautiskajā tirdzniecībā apdraudēto sugu īpatņus (Padomes 1996.gada 9.decembra Regulas (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību A un B pielikumā minētos zīdītājus, putnus un rāpuļus), dzīvnieks jāreģistrē Dabas aizsardzības pārvaldē. Dzīvnieka turēšanas vietas vai īpašnieka maiņas gadījumā, kā arī dzīvnieka nāves gadījumā par izmaiņām ir jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei. !!! Dzīvnieku, kuri minēti Dzīvnieku aizsardzības likuma 3.1 panta pirmajā daļā: 1) plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvnieki; 2) primāti; 3) jūras zīdītāji; 4) krokodilu kārtas dzīvnieki; 5) čūskveidīgie dzīvnieki, iegāde un pārvietošana uz turēšanas vietu veicama tikai pēc dzīvnieka turēšanas vietas atbilstības pārbaudes, saņemot pozitīvu vērtējumu no Dabas aizsardzības pārvaldes gan par turēšanas vietas atbilstību, gan dzīvnieka legālo izcelsmi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojums ir bezmaksas. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: - aizpildīta atbilstošā pieteikuma veidlapa - dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopijas. Lai apdraudēto dzīvnieku reģistrētu un marķētu, īpašnieks pārvaldē iesniedz iesniegumu par dzīvnieka reģistrēšanu un marķēšanu un aizpilda dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas A sadaļu. Ja apdraudētajam dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki, dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapā norāda tikai vienu īpašnieku saskaņā ar īpašnieku savstarpēju rakstisku vienošanos. Vienošanos sastāda vismaz divos eksemplāros, un to ar parakstu apstiprina visi īpašnieki. Vienu vienošanās eksemplāru pievieno dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai. Dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai īpašnieks pievieno apdraudētā dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja mainās reģistrēta apdraudētā dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks informē jauno īpašnieku par apdraudētā dzīvnieka marķējumu un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu. Ja mainās apdraudētā dzīvnieka turēšanas vieta, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu. Ja iestājusies apdraudētā dzīvnieka nāve, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā pēc fakta konstatācijas dienas iesniedz pārvaldē dzīvnieka nāves ziņojuma lapu. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu. Maksājumi. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas par apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu, samaksājot attiecīgo summu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Valsts nodevas apmērs par katra apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu ir 9,96 euro. Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES dzīvnieku reģistrāciju: Saņēmējs: Valsts Kase Reģ. Nr.: 90000050138 Konts: LV23TREL1060210990000 Bankas kods: TRELLV22 Saņēmēja banka: Valsts kase Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES dzīvnieka reģistrāciju 2. Pakalpojuma saņemšana Par dzīvniekiem, kuri nav minēti Dzīvnieku aizsardzības likuma 3.1 panta pirmajā daļā, triju darbdienu laikā pēc iesnieguma un dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas saņemšanas, Pārvalde pieņem lēmumu par apdraudētā dzīvnieka turēšanas vietas apsekošanu un par pieņemto lēmumu rakstiski informē īpašnieku, kā arī aizpilda dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas B sadaļu. Pārvalde izsniedz aizpildīto dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu īpašniekam. !!! Dzīvnieku, kuri minēti Dzīvnieku aizsardzības likuma 3.1 panta pirmajā daļā: 1) plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvnieki; 2) primāti; 3) jūras zīdītāji; 4) krokodilu kārtas dzīvnieki; 5) čūskveidīgie dzīvnieki, iegāde un pārvietošana uz turēšanas vietu veicama tikai pēc dzīvnieka turēšanas vietas atbilstības pārbaudes, saņemot pozitīvu vērtējumu no Dabas aizsardzības pārvaldes gan par turēšanas vietas atbilstību, gan dzīvnieka legālo izcelsmi. Īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas saņemšanas nodrošina apdraudētā dzīvnieka marķēšanu pie praktizējoša veterinārārsta, uzrādot dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu. Īpašnieks piecu darbdienu laikā vienu dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas eksemplāru iesniedz pārvaldē, bet otru – uzglabā. Eksemplāru skaits nav attiecināms uz elektroniska dokumenta formā sagatavotu dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  9,96 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Maksājumi. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas par apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu, samaksājot attiecīgo summu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Valsts nodevas apmērs par katra apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu ir 9,96 euro. Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES dzīvnieku reģistrāciju: Saņēmējs: Valsts Kase Reģ. Nr.: 90000050138 Konts: LV23TREL1060210990000 Bankas kods: TRELLV22 Saņēmēja banka: Valsts kase Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES dzīvnieka reģistrāciju
 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Pakalpojuma pieprasīšana: Pakalpojums ir bezmaksas. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: - aizpildīta atbilstošā pieteikuma veidlapa - dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopijas. Lai apdraudēto dzīvnieku reģistrētu un marķētu, īpašnieks pārvaldē iesniedz iesniegumu par dzīvnieka reģistrēšanu un marķēšanu un aizpilda dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas A sadaļu. Ja apdraudētajam dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki, dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapā norāda tikai vienu īpašnieku saskaņā ar īpašnieku savstarpēju rakstisku vienošanos. Vienošanos sastāda vismaz divos eksemplāros, un to ar parakstu apstiprina visi īpašnieki. Vienu vienošanās eksemplāru pievieno dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai. Dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai īpašnieks pievieno apdraudētā dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja mainās reģistrēta apdraudētā dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks informē jauno īpašnieku par apdraudētā dzīvnieka marķējumu un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu. Ja mainās apdraudētā dzīvnieka turēšanas vieta, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu. Ja iestājusies apdraudētā dzīvnieka nāve, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā pēc fakta konstatācijas dienas iesniedz pārvaldē dzīvnieka nāves ziņojuma lapu. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu. Maksājumi. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas par apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu, samaksājot attiecīgo summu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Valsts nodevas apmērs par katra apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu ir 9,96 euro. Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES dzīvnieku reģistrāciju: Saņēmējs: Valsts Kase Reģ. Nr.: 90000050138 Konts: LV23TREL1060210990000 Bankas kods: TRELLV22 Saņēmēja banka: Valsts kase Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES dzīvnieka reģistrāciju.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Viena mēneša laikā, iesniedzot Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dabas aizsardzības pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009099027
  Papildu informācija:
  Dabas aizsardzības departamenta Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas Vecākā eksperte Evija Andrušķeviča-Jonāne, tālrunis: +371 28604601; e-pasts: evija.andruskevica@daba.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -