Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Olaines novada pašvaldība)

Olaines novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nekustamā īpašuma īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai) klātienē (Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā), pa pastu, elektroniski (e-pasts:pasts@olaine.lv) ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu vai izmantojot tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums Olaines novada pašvaldībai, e-pasts: pasts@olaine.lv ) jāiesniedz Olaines novada pašvaldībai iesniegums. Pēc nepieciešamības iesniegumam pievieno īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokumentu, kas apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; kā arī dokumentu, kas apliecina, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai. Pakalpojums ir bezmaksas. 2. Pakalpojuma apstrāde Saskaņā ar Iesnieguma likuma 5.panta trešo daļu, t.i., ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, jautājumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu izskata un pieņem motivētu lēmumu Olaines novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 3. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu nosūta (izsniedz) administratīvā procesa dalībniekiem.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Šo lēmumu persona var apstrīdēt augstākā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Olaines novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024332