Ārstniecības iestādes reģistrācija

Veselības inspekcija

Informācija atjaunota 22.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Juridiskās personas Saņēmēji

Ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, t.sk. ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvos aktus atrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā un nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošina ārstniecības pakalpojumus. Ja ārstniecības iestāde reģistrē vairākas veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas (adreses), vienu pakalpojuma sniegšanas vietu (adresi) reģistrē kā pamatfiliāli (pamatadresi), pārējās ārstniecības iestādes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas (adreses) – kā filiāles. Par ārstniecības iestādes struktūrvienību tiek norādīta jebkura pamatfiliālē vai filiālē izvietota ārstniecības iestādes daļa (nodaļa vai kabinets), kas izveidota noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp telemedicīnas pakalpojumu, sniegšanai vai noteikta darbības profila īstenošanai. Ārstniecības iestāde iesniedz Veselības inspekcijai iesniegumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu reģistru. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām iesniegums iesniedzams Veselības inspekcijas oficiālajā elektroniskajā adresē. Priekšnosacījumi ārstniecības iestādes vai filiāles iekļaušanai Ārstniecības iestāžu reģistrā ir: 1.attiecīgās fiziskās vai juridiskā personas atbilstība prasībām saimnieciskās darbības vai uzņēmuma darbības uzsākšanai, pamatdarbības vai blakusdarbības veida reģistrēšanai, ar norādi par atbilstošo saimnieciskās darbības veida veselības aizsardzības jomā NACE 2. red. statistiskās klasifikācijas kodu (nav attiecināms uz sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktu); 2.ēkai vai telpai, kur sniegs veselības aprūpes pakalpojumus, ir jāatbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, tostarp attiecībā uz prasībām vides pieejamībai (saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.punkts): 2.1. telpām, kur sniegs ārstniecības pakalpojumus ir jābūt nodrošinātai vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.i. persona spēs patstāvīgi nokļūt līdz telpai, personai ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju, iestādē ir pieejama tualetes telpa; 2.2. ēkai vai telpu grupai, kur sniegs ārstniecības pakalpojumus ir jābūt reģistrētai Valsts zemes dienesta (https://www.vzd.gov.lv/lv/) nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā ar telpu grupas lietošanas veidu „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa” – kods 1264 (nav attiecināms uz sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktu); Veselības inspekcija, pēc ārstniecības iestādes iesnieguma un tam pievienoto visu dokumentu saņemšanas, desmit darbdienu laikā izvērtē ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām, izskatot iesniegtos dokumentus, veic klātienes pārbaudi un pieņem lēmumu par ārstniecības iestādes vai tās filiāles reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt. Lēmumu Veselības inspekcija paziņo oficiālajā elektroniskajā adresē Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Veselības inspekcijā jāiesniedz Iestādes vadītāja vai viņu pārstāvēt tiesīgās personas parakstīts: • iesniegums ārstniecības iestādes reģistrācijai; • īpašuma tiesību apliecinājums vai nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegta piekrišana ārstniecības iestādes reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā; • informācija par reģistrētu saimnieciskās darbības veida veselības aizsardzības jomā, ja tā ir reģistrēta kā blakusdarbība (kods atbilstoši NACE 2. red.); • informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību; • iestādes apliecinājums par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām • apliecinājums par vides pieejamību jaunreģistrējamai ārstniecības iestādei; • Individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (ja nepieciešams saskaņā ar noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu). Vēršoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāuzrāda dokumentu oriģināli. 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par ārstniecības iestādes vai tās filiāles reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt, Veselības inspekcija paziņo: 1) elektroniski e-adresē; 2) elektroniski, uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi; 3) pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi; ‘ 4) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012) Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Veselības inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90002448818
  Papildu informācija:
  http://www.vi.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  VI centrālais birojs Rīgas reģions
  Adrese:
  Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena -

  PIEKTDIENĀS klientu apkalpošana notiek ATTĀLINĀTI; informatīvais tālrunis: 67081600

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Centrālais birojs, Rīgas reģions
  Adrese:
  Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -