Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Citi, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Komersanti Saņēmēji

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanas īpašumā procesu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz: 1. izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināls); 2. dzīvojamās telpas īres līgums un tā 1.pielikums „Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām” (reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē) (oriģināli vai apliecinātas kopijas); 3. dzīvojamās telpas īres līguma 3.pielikums – dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija); 4. notariāli vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā apliecināta vienošanās par dzīvokļa privatizācijas kārtību, ko parakstījušas dzīvojamās telpas īres līguma 1.pielikumā norādītās personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu (oriģināls); Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu, Ja dzīvokli iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Valsts zemes dienesta izgatavota objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls). 2. Pakalpojuma apmaksa Maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no: 1. Pirkuma maksas sertifikātos (divi sertfikāti par vienu dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru); 2. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (28,46 eiro); (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"). Maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā, kas tiek norādīta privatizācijas paziņojumā sastāv no: 1. Pirkuma maksas (noteikta eiro, privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai); 2. Maksas par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju. (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem"). Maksājumi eiro veicami: Rīgas valstspilsētas pašvaldības, vienotais reģ.Nr.LV90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā LV72RIKO0022000000001 3. Pakalpojuma saņemšana Persona saņem pakalpojumus klātienē vai parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu. Pakalpojuma izpildes dokumenti personai tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu par dzīvokli/viendzīvokļa māju var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Otrdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 18.00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 16.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Otrdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 18.00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  08.00 - 16.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -