Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Citi Saņēmēji

Nodrošināt neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā procesu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Neapdzīvojamās telpas privatizācijai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz: 1. izziņa par nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksu (oriģināls); 2. spēkā esošs nomas līgums (oriģināls vai apliecināta kopija); 3. dokuments, uz kura pamata noslēgts nomas līgums (apliecināta kopija); 4. juridiskai personai jāiesniedz statūti (kopija, uzrādot oriģinālu); Ja neapdzīvojamo telpu iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem, Valsts zemes dienesta izgatavota kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls). Fiziskai personai mākslinieka darbnīcas privatizācijai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz: 1.izziņa par nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksu (oriģināls); 2. izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par nomas līguma izbeigšanu (oriģināls); 3. spēkā esošs nomas līgums (oriģināls vai apliecināta kopija); 4. dokuments, uz kura pamata noslēgts nomas līgums (apliecināta kopija); 5. Kultūras ministrijas noteiktās mācību iestādes izglītības dokuments (apliecināta kopija); 6. Kultūras ministrijā reģistrētas radošās profesionālās organizācijas biedra apliecība (kopija) vai izziņa par personas radošā darba ieguldījumu kultūrā, ko apliecina Kultūras ministrijā reģistrēta radošā profesionālā organizācija (oriģināls); 7. akts par mākslinieka darbnīcas nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu būvprojektu. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu. Ja mākslinieka darbnīcu iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem, Valsts zemes dienesta izgatavota kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls). 2. Pakalpojuma apmaksa Maksa par mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no: 1. Pirkuma maksas sertifikātos (divi sertifikāti par vienu mākslinieka darbnīcas kopējās platības kvadrātmetru); 2. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (28,46 eiro); Maksa par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no: 1. Maksas par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu (426,86 eiro); 2. Neapdzīvojamās telpas pirkuma maksas; 3. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (313,03 eiro). (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"). Maksa par mākslinieka darbnīcas, neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā, sastāv no: 1. Privatizācijas objekta pirkuma maksas (noteikta eiro attiecīgi privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai); 2. Maksas par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju: - fiziskajām personām - 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējā platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti; - juridiskajām personām - viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā 170,73 eiro. 3. procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753. - 1769. pantu un pirkuma līgumu. (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem"). Maksājumi eiro veicami: Rīgas valstspilsētas pašvaldības, vienotais reģ.Nr.LV90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā LV72RIKO0022000000001 3. Pakalpojuma saņemšana Persona saņem pakalpojumu klātienē vai parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu. Pakalpojuma izpildes dokumenti tiek nosūtīti personai pa pastu ierakstītā vēstulē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  Tālruņa zvans:
 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Otrdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 18.00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  08.00 - 16.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Otrdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 18.00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  08.00 - 16.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -