Bērna un aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzība

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 22.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

1. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas (ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu) mantiskās intereses lemj par: 1.1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu/aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu. 1.2. Bērnam/ aizgādnībā esošajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē. 1.3. Mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām. 1.4. Aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām 1.5. Bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu. 1.6. Īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošajai personai. 2.Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses: 2.1. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi. 2.2. Lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus. 2.3. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem. 2.4. Veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus. 3. Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses (ievērojot spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu): 3.1. Seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama. 3.2. Pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām. 3.3. Uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē un Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu, atļauj aizgādnim kārtot darījumus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz Bāriņtiesā. Nepieciešamie dokumenti: Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls. 2. Lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (aizbildnim) / Tiesas nolēmums par aizgādnības nodibināšanu, lēmums par aizgādņa iecelšanu (aizgādnim) (jāuzrāda norakstu vai noraksta apliecinātu kopiju). 3. Bērna dzimšanas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls). 4. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu - oriģināls. 5. Iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģināls): 5.1. Miršanas apliecība; 5.2. Mantojuma inventāra saraksts; 5.3. Mantojuma apliecība; 5.4. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments; 5.5. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu; 5.6. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu; 5.7. Nekustamā īpašuma novērtējums; 5.8. Kredītiestādes izziņa u.c. 6. Citi dokumenti, kas nepieciešami, atkarībā no izskatāmā jautājuma: 6.1.Darījuma līguma projekts; 6.2.Dāvinātāja/Pircēja/Pārdevēja/Darījuma aizbildņa iesniegums u.c. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Bāriņtiesa pēc iesniedzēja lūguma izvērtēšanas, sagatavo rakstveida atbildi un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Bāriņtiesa, tālr. 67149872, 28305978

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -