Adoptētāja statusa iegūšana

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 21.11.2023.

Personas atzīšana par adoptētāju, adoptējamā bērna nodošana adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, adopcijas atbilstība bērna interesēm, adopcija uz ārvalstīm, brāļu māsu šķiršana. Pakalpojuma funkcija ir nodrošināt bez vecāku gādības palikušam bērnam iespēju augt ģimenē, radot bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstākļus audzināšanai ģimenē, tādējādi nodrošinot stabilu un harmonisku dzīves vidi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, Bāriņtiesā personīgi iesniedz pieteikumu un nepieciešamos dokumentus. 2.Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas, bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic adoptētāja/-ju ģimenes izpēti, to skaitā: 2.1.izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; 2.2.noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus 2.3.izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; 2.4. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju; 2.5.nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai. Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, dzīvesvietas apmeklējumos, bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas jāpaziņo bāriņtiesai par savu dzīvesvietas maiņu. 3. Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa bāriņtiesas sēdē pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem. Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta. 4.Bāriņtiesas lēmums ir derīgs 12 mēnešus. Ja adoptētājs 12 mēnešu laikā nav izvēlējies adoptējamo bērnu, bāriņtiesa atkārtoti veic adoptētāja ģimenes izpēti un lemj pēc būtības. 5. Ir nepieciešams, lai adopcijai dod savu piekrišanu visi tās dalībnieki: adoptētājs; adoptējamais, ja viņš ir sasniedzis divpadsmit gadu vecumu; adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības; aizbildnis. 6. Adopcijas gadījumā bāriņtiesa lemj par brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršanu, ja tā ir bērnu interesēs, ja kādam no viņiem ir neārstējama slimība vai ir šķēršļi, kas traucē brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas) adoptēt kopā. 7. Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu. 8.Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. 9. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt - uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, vai uzturnaudu (atkarībā no ārpusģimenes aprūpes, kāda bija bērns, veida) un atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi. 10. Bērna adopcijai ir nepieciešams bāriņtiesas lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs. Aprūpes laikā adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, ka adoptētāja un adoptējamā starpā izveidosies patiesas vecāku un bērna attiecības un aprūpes beigās pieņems lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir vai nav bērna interesēs. 11. Ja bāriņtiesa nolemj, ka adopcija nav bērna interesēs, tā nekavējoties nodrošina bērnam atbilstošu ārpusģimenes aprūpi. 12. Ja bāriņtiesa nolemj, ka adopcija ir bērna interesēs, tā vienlaikus ar lēmumu izsniedz adoptētājam bērna dokumentus iesniegšanai tiesā, pagarina bērna aprūpi līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. 13. Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs savas deklarētās dzīvesvietas tiesā iesniedz pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu. 14. Adoptētais kļūst par adoptētāju ģimenes locekli, un adoptētājs iegūst tiesības īstenot aizgādību. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem. 15. Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanos likumīgā spēkā adoptētājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par adopciju 1422,87 EUR. 2. Informācijas apstrāde 1. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas, bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic adoptētāja/-ju ģimenes izpēti, to skaitā: 1.1.izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; 1.2.noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus 1.3.izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; 1.4. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju; 1.5.nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai. Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, dzīvesvietas apmeklējumos, bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas jāpaziņo bāriņtiesai par savu dzīvesvietas maiņu. 2. Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa bāriņtiesas sēdē pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem. Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta. 3.Bāriņtiesas lēmums ir derīgs 12 mēnešus. Ja adoptētājs 12 mēnešu laikā nav izvēlējies adoptējamo bērnu, bāriņtiesa atkārtoti veic adoptētāja ģimenes izpēti un lemj pēc būtības. 4. Ir nepieciešams, lai adopcijai dod savu piekrišanu visi tās dalībnieki: adoptētājs; adoptējamais, ja viņš ir sasniedzis divpadsmit gadu vecumu; adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības; aizbildnis. 5. Adopcijas gadījumā bāriņtiesa lemj par brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršanu, ja tā ir bērnu interesēs, ja kādam no viņiem ir neārstējama slimība vai ir šķēršļi, kas traucē brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas) adoptēt kopā. 6. Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu. 7.Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. 8. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt - uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, vai uzturnaudu (atkarībā no ārpusģimenes aprūpes, kāda bija bērns, veida) un atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi. 9. Bērna adopcijai ir nepieciešams bāriņtiesas lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs. Aprūpes laikā adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, ka adoptētāja un adoptējamā starpā izveidosies patiesas vecāku un bērna attiecības un aprūpes beigās pieņems lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir vai nav bērna interesēs. 10. Ja bāriņtiesa nolemj, ka adopcija nav bērna interesēs, tā nekavējoties nodrošina bērnam atbilstošu ārpusģimenes aprūpi. 11. Ja bāriņtiesa nolemj, ka adopcija ir bērna interesēs, tā vienlaikus ar lēmumu izsniedz adoptētājam bērna dokumentus iesniegšanai tiesā, pagarina bērna aprūpi līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. 12. Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs savas deklarētās dzīvesvietas tiesā iesniedz pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu. 13. Adoptētais kļūst par adoptētāju ģimenes locekli, un adoptētājs iegūst tiesības īstenot aizgādību. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem. 14. Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanos likumīgā spēkā adoptētājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par adopciju 1422,87 EUR. 15. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Bāriņtiesa pieņem šādus lēmumus: Lēmums par laulāto vai personas atzīšanu par adoptētājiem. Lēmums par adoptējama bērna nodošana pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā. Lēmums par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam. Lēmums par adopcijas atbilstību bērna interesēm. Lēmums par brāļu māsu šķiršanu. Lēmums par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Pārsūdz administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Bāriņtiesa, tālr. 67149872, 28305978

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -