Asistenta un pavadoņa pakalpojums

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 03.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Personas ar īpašām vajadzībām Saņēmēji

Asistenta pakalpojumu pilngadīgām personām ar invaliditāti nodrošina fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, asistējot un pavadot personu ar invaliditāti tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, lai strādātu, studētu, nodarbotos ar paraolimpisko sportu; mācītos pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, darbotos nevalstiskas organizācijas vai kapitālsabiedrības valdē; veiktu brīvprātīgā darbu, apmeklētu dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, saņemtu regulāras hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras; veiktu citas darbības. Asistenta un pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam) nodrošina fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, nodrošinot: • asistenta pakalpojumu, lai asistētu un pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi; • pavadoņa pakalpojumu personai, kurai ir pārvietošanas traucējumi, lai pavadītu un palīdzētu nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu asistenta pakalpojumu pilngadīgai personai ar invaliditāti, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda: - personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi; - likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis; - asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķi; - informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta finansētu pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu; - vēlamā asistenta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus: - darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, ja persona strādā algotu darbu; - saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām, ja persona veic saimniecisko darbību; - Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājumu, ka persona nodarbojas ar parasportu, ja persona piedalās nacionālā līmeņa čempionātos vai starptautiskajās sacensībās. Minēto apliecinājumu izsniedz, ja persona atrodas sporta ārsta uzraudzībā, treniņu process notiek vismaz četras reizes nedēļā, kā arī persona ir saņēmusi antidopinga sertifikātu vai piedalās Latvijas Antidopinga biroja rīkotajos semināros; - brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja līguma kopiju par brīvprātīgā darbu, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ja persona veic brīvprātīgā darbu; - kapitālsabiedrības apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā; - biedrības vai nodibinājuma apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Biedrību un nodibinājumu reģistrā; - izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā; - dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA; - ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes procedūras vai personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs, kura dēļ nepieciešams saņemt simptomātisku terapiju, ja minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā vai personas iesniedzamais dokuments satur jaunāku informāciju par informatīvajā sistēmā esošo; - ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona saņem ķīmijterapiju, staru terapiju vai hormonu terapiju, ja personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā ar izteikti nelabvēlīgu prognozi un šāda informācija ir nepieciešama, lai lemtu par šo noteiktā pakalpojuma piešķiršanu; - likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē un šāda informācija nav sociālā dienesta vai citas institūcijas rīcībā. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti, personas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda: - personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; - likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi; - vēlamo pakalpojumu (asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums); - vēlamā asistenta vai pavadoņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma. Iesniegumam papildus pievieno likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē un šādas informācijas nav sociālā dienesta vai citas institūcijas rīcībā. Ja asistenta pakalpojumu pieprasa, lai ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus, iesniegumam papildus pievieno arī ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījuma kopiju attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai vai līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai, kā arī līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Nosūtījuma vai līguma kopiju vietā persona var iesniegt arī attiecīgā ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja izziņu par pakalpojuma saņemšanas ilgumu. 2. solis / Pakalpojuma saņemšana Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Ja asistenta pakalpojums nepienākas, taču personai ir noteiktas medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumiem, un nieru mazspējas dēļ nepieciešamas hemodialīzes procedūras vai ir ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā un persona saņem ķīmijterapiju, staru terapiju vai hormonu terapiju, sociālais dienests uz vienu gadu piešķir asistenta pakalpojumu 40 stundas mēnesī. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē pakalpojuma pieprasītāju.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Mēneša laikā Valmieras novada pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, nodaļas vadītāja Agrita Bērziņa, tel. nr.: 29372138

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Sociālo pakalpojumu nodaļa
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -