Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 29.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Dzīvokļa īpašumu veido, ja: - dzīvokļa tiesiskais valdītājs vēlas pirmreizēji zemesgrāmatā nostiprināt tiesības uz dzīvokli, kas iegūts privatizācijas rezultātā; - būves īpašnieks vēlas dzīvokļa īpašumos sadalīt daudzdzīvokļu māju un katru dzīvokli reģistrēt kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu; - dzīvokļa īpašnieks vēlas sadalīt vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos; - rekonstrukcijas vai renovācijas rezultātā koplietošanas telpas tiek pārveidotas par dzīvokļu īpašumu; - rekonstrukcijas rezultātā dzīvojamai mājai ir mainījies apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, ko vēlas reģistrēt kā dzīvokļa īpašumu. Pakalpojuma rezultātā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) tiek reģistrēts dzīvokļa īpašums. Pakalpojumu iespējams pasūtīt, ja telpu grupa ir kadastrāli uzmērīta (t.i., sagatavota telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) un reģistrēta Kadastrā. Gadījumā, kad dzīvokļu īpašumu vēlas veidot vēl dzīvokļu īpašumos nesadalītai daudzdzīvokļu mājai, tad no sākuma ir jāveic pasūtījums "Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos".

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (turpmāk - Dienests) tīmekļvietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/DzIrK Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra formā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra formā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem. Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. 2. Pakalpojuma pieprasīšana - nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji Dzīvokļa īpašumu reģistrāciju Kadastrā ierosina Dienestā, ja: –  dzīvokļa īpašums iegūts privatizācijas procesā; –  sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos; –  rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam; –  rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu. Dzīvokļa īpašuma sastāvā var iekļaut vienā dzīvojamā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu. Pakalpojumu var saņemt: –  telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; –  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata; –  persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu; –  persona, kurai tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa; –  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības; –  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu; –  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, Civillikumā noteiktas mantinieku tiesības dalīt nekustamo īpašumu); –  iepriekšminēto personu pilnvarota persona. 3. Pieprasījuma iesniegšana Lai saņemtu pakalpojumu, Dienestā ir jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti: –  Dienestam adresēts iesniegums par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju Kadastrā; –  ja telpu grupa (dzīvoklis) nav reģistrēta zemesgrāmatā, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina telpu grupas (dzīvokļa) tiesisku iegūšanu: a) pirkuma līgums ar pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par dzīvokļa (telpu grupas) pārdošanu un domājamo daļu noteikšanu (dzīvokļa privatizācijas gadījumā); b) kooperatīvā dzīvokļa gadījumā - īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība (dzeltenā apliecība) VAI (ja nav dzeltenā apliecība) - izziņa no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības par to, ka nav parādu un ka pajas ir samaksātas; pašvaldības dzīvokļu pārvaldes rekomendācija, ka dzīvoklis atbilst likumam "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"; c) vienošanās ar paju sabiedrību par dzīvokļa īpašuma iegūšanu par pajām un ar pašvaldību noslēgtu vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lauku teritorijā) vai pirkuma līgums ar pašvaldību par zemes nodošanu īpašumā (pilsētās), gadījumos, kad dzīvoklis ir privatizēts vai atsavināts likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā; –  ja fiziskā persona īpašuma tiesības uz dzīvokli ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993.gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa; –  notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts; –  pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona. Dienestā dokumentus var iesniegt: – portālā Kadastrs.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu; – pa e-pastu, nosūtot brīvas formas iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi. Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu; – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus; – uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 4. Pasūtījuma izpilde Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad ir veikta Dienesta priekšapmaksas rēķina apmaksa. Dienesta priekšapmaksas rēķinu var apmaksāt: –  ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot Dienesta priekšapmaksas rēķina numuru; –  jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli. Gadījumā, ja izrakstīto Dienesta priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma, un pasūtījumu anulēsim. Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin 5. Pakalpojuma saņemšana Pēc klienta pieprasījuma Dienests sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma kadastra datu aktualizāciju Kadastrā. Dienests pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus izsniedz iesniegumā norādītajā veidā: – ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”. Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas; – uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta); – pa e-pastu. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli; – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara; – pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Maksas pakalpojums. Maksājumu informāciju lūdzam skatīt sadaļā “Maksājumi”, interneta pārlūkprogrammā iekopējot Dienesta tīmekļvietnes saiti: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/DzIrK
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Dienesta reģionālās pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, Dienestā iesniedzot Dienesta ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Iestādes KAC:
  Jēkabpils
  Adrese:
  Neretas iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ogre
  Adrese:
  Brīvības iela 44, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rēzekne
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Daugavpils
  Adrese:
  Rīgas iela 18, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Madona
  Adrese:
  Saules iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Kuldīga
  Adrese:
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jūrmala
  Adrese:
  Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Valmiera
  Adrese:
  Rīgas iela 47, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Gulbene
  Adrese:
  Rīgas iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rīga
  Adrese:
  Kārļa Mīlenbaha iela 14, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jelgava
  Adrese:
  Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ventspils
  Adrese:
  Jūras iela 34, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Liepāja
  Adrese:
  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Cēsis
  Adrese:
  Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -