Notariālo darbību veikšana

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.01.2024.

Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Komersanti, Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Mārupes novada Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, Bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra - notariālos pakalpojumus var saņemt Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji, izņemot tos iedzīvotājus, kas deklarēti Mārupē, Mārupes novadā un Piņķos, Babītes pagastā, jo šajās teritoriālajās vienībās ir notārs. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61.panta otro daļu bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Bāriņtiesa: • Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Mārupes novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz 8537,00 EUR; • Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Mārupes novadā); • Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus; • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem; • Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu; • Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; • Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; • Sagatavo dokumentu projektus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Vērsties Bāriņtiesā apmeklētāju pieņemšanas laikā līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un notariālās darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva: Par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 EUR Par darījuma apliecināšanu – 7,11 EUR Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 EUR Par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 EUR Par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 EUR Par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 EUR Par paraksta apliecināšanu – 2,85 EUR Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 EUR par katru lappusi Par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 EUR par katru lappusi Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 EUR par katru lappusi Par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 EUR Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 EUR Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 EUR Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 EUR Par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 EUR Par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 EUR par katru lappusi. Apmaksu iespējams veikt izmantojot norēķinu karti norēķinoties Bāriņtiesā. Norēķinu rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada dome Reģ.Nr.:90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405 AS “SEB Latvijas Unibanka” Kods UNLALLV2X (maksājuma mērķi norāda par kādu pakalpojumu tiek maksāts)
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Mārupes novada Domei. Domes atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Bāriņtiesa, tālr. 28676559

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa - notariālu darbību veikšana
  Adrese:
  "Vietvalži", Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa - notariālu darbību veikšana
  Adrese:
  "Vietvalži", Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -