Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu (Kuldīgas novads)

Kuldīgas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas brīdī un ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, bērna nodošanas aizbildnībā vai adopcijā (ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem) deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Iesniegums pabalsta saņemšanai Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt: - klātienē Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; - nosūtot elektroniski uz Kuldīgas novada pašvaldības e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. • Ja bērna piedzimšana ir reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. • Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. • Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu. Pabalsta apmērs: - 200 EUR par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas brīdī un ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā; - 200 EUR par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas brīdī un ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna nodošanas aizbildnībā vai adopcijā deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā; - 100 EUR par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna pirmā dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un viena vecāka dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas brīdī un ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā; - 200 EUR par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna dzimšanas apliecībā ir ieraksts tikai par vienu no vecākiem, vai viens no vecākiem miris un vecāka, kurš pieprasa pabalstu, dzīvesvieta pabalsta pieprasīšanas brīdī un ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. 2. Informācijas apstrāde Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļa, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju un izdara atzīmi par ziņu pareizību. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”. 3. Pabalsta saņemšana Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu pārskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā. • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz pabalstu vai tā apmēru. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto pabalsta summu lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta izpildrīkojumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests), Sociālā dienesta sociālā darba speciālista vai pagasta pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Kuldīgas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000035590
  Papildu informācija:
  Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centra adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301; tālruņa numurs: +371 63322469, +371 29579618

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pašvaldības KAC:
  Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
  Adrese:
  Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums: 12.00 – 13.00 Klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums: 12.00 – 13.00 Klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -