Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā (tūristu mītnes reģistrācija, pārskatu iesniegšana un darbības pārtraukšana)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 17.06.2024.

Komersanti Saņēmēji

Ar e-pakalpojuma starpniecību tiek nodrošināta pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk - tūrisma nodeva) administrēšana. E-pakalpojuma ietvaros subjekts var: • iesniegt tūrisma nodevas maksātāja reģistrēšanās paziņojumu; • iesniegt paziņojumu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas uzsākšanu tūristu mītnē, kura atrodas Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; • iesniegt paziņojumu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas pārtraukšanu; • iesniegt pārskatu par uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un pašvaldības budžetā iemaksājamo tūrisma nodevu. Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgā ir pieejama: https://pip.riga.lv/uploads/Informacija_par_datu_apstradi-TN.pdf.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona autentificējas portālā latvija.gov.lv un ar e-pakalpojuma starpniecību īsteno savus no normatīvajiem aktiem izrietošos pienākumus saistībā ar nodevu, proti, reģistrējas, iesniedz pārskatus, u.c. 2. Pakalpojuma saņemšana Saņem nekavējoties tiešsaistē. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta personā (turpmāk tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv, tālrunis 67037158. Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā Pārzinis veic pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgā administrēšanu. Pakalpojumu sniegšanas procesā var tikt apstrādāti šādi personas dati - vārds, uzvārds, personas kods, e-adrese, e-pasta adrese, kontaktinformācija. Minētie dati tiek iegūti no Latvijas valsts portāla www.latvija.gov.lv autentificētā lietotāja profila datiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētās e-adreses datu kopas, kā arī no personas e-pakalpojumā “Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu” sniegtās informācijas.Pārzinis veic informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšanu konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā. Datu apstrādes mērķis ir pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā un tās parādu administrēšana, konsultāciju sniegšana minētās nodevas tās parādu administrēšana, konsultāciju sniegšana minētās nodevas administrēšanas jomā. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Fizisko personu datu apstrādes likums un Vispārējā datu aizsardzības regula, kā arī attiecīgo jomu reglamentējošie normatīvie akti. Personas dati tiek glabāti 5 gadus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas. Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam,likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. Konsultatīvais tālrunis 80000850, +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm), tīmekļvietne https://pip.riga.lv

Pakalpojumu kanāli: