Dzīvesvietas deklarācijas izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (Balvu novada pašvaldība)

Balvu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Pēc pieprasījuma sniedz izziņu: par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI (klātienē): Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments 1. Pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls); 2. likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls); 3. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas; 4. Iesnieguma oriģināls. Iesniegumu var iesniegt arī pa pastu, e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) 2. Informācija par pakalpojuma maksu 2,50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu. 5,00 euro - Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā) ( piecu darbdienu laikā). 12,50 euro - Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu ( piecu darbdienu laikā). Maksājums jāveic Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē Reģ.Nr.90009115622 AS SEB banka, kods UNLALV2X LV93UNLA0050014291739, norādot "Valsts nodeva par informāciju no Iedzīvotāju reģistra" Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50% (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu): 1. politiski represētā persona; 2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; 3. persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni); 4. aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu): 1. personas ar invaliditāti; 2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; 4. persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; 5. trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. 3. Pakalpojuma saņemšana Klātienē: Pēc iesnieguma aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu. Ja klients vēlas, izziņu var nosūtīt arī pa pastu vai arī e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Balvu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115622

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pasts_Balvu novada pašvaldība
  Adrese:
  Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -