Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 11.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Komersanti, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Zvejniecības licencēšanas komisija. Tās darbību regulē Ministru kabineta 08.09.2009 noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu". Personas iesniegumu un nepieciešamos dokumentus izskata Zvejniecības licencēšanas komisija un pieņem lēmumu licenci izniegt vai atteikt. Speciālo atļauju jeb licenci komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos var atteikt, ja: - iesniegtie dokumenti nav precīzi vai ir kļūdaini un pretendents pēc atkārtota pašvaldības rakstiskā pieprasīijuma 10 dienu laikā nav iesniedzis papildu informāciju; - pretendentam ir nodokļu parāds; - pašvaldībai nav piejams brīvs zvejas limits konkretājos iekšējos ūdeņos; - pretendents iepriekšējās atļaujas (licences) darbības periodā gada laikā vairāk nekā divas reizes ir pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības; - pretendentam nav derīgas Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegtas kuģa kuģošanas spējas apliecības, vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegtas zvejas laivas reģistrācijas apliecības (ar atzīmi par ikgadējo apskati). Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments izsniedz rēķinu valsts nodevas nomaksai. Pēc nodevas nomaksas Dzīvās dabas resursu nodaļa izsniedz atļauju (licenci).

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai nosūtīt pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Iesniegums. 2. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins. 3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas atļaujas (licences) saņemšanai. 4. Zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam pievienojams obligāti). 5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati). 2. Pakalpojuma apmaksa Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos noteikta valsts nodeva EUR 14,23 apmērā. Apmaksa jāveic pēc pozitīva lēmuma saņemšanas. Rekvizīti: Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ.nr.90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga , LV-1050 Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 PROGRAMMA: ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LIMITA PIEŠĶIRŠANA. Bankas konts: LV53RIKO0023300005110 Banka: Luminor Bank AS Bankas kods: RIKOLV2X (Pamatojums - MK 08.09.2009. noteikumi Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 19.4.punkts). 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc iepriekšēja pieraksta Persona ierodas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļā un saņem atļauju (licenci), ja lēmums ir pozitīvs, vai saņem komisijas lēmumu par atteikumu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa pa tālruni informē personu par Zvejniecības licencēšanas komisijas lēmumu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  14,23 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā 14.23 EUR
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Komisijas izdoto administratīvo aktu un tās faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -