Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Rīgas valstspilsēta)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 17.07.2024.

Nodarbinātie, Pensionāri, Komersanti Saņēmēji

Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību, nepieciešamības gadījumā saņemot vajadzīgo dokumentāciju no Dabas aizsardzības pārvaldes vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes. Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmums un/vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (turpmāk - Atļauja). Atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte. Ja Atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tad, pamatojoties uz jaunu iesniegumu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments apseko apstādījumus un Komisija atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu. Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā darba laikā, atstājot dokumentus Dzirnavu ielā 140, Rīgā pie centrālās ieejas novietotajā aizslēdzamajā skapī. Dokumentu kopumu līdz 50 lapām var iesniegt jebkurā diennakts laikā. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients var vērsties arī Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta aizpildītu iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nepieciešamos dokumentus, vai arī aizpilda koku ciršanas pieteikumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, www.latvija.gov.lv. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” (veidlapa Nr. DA_121_v4); 2. Grafiskais materiāls ar atzīmētām cērtamo koku atrašanās vietām; 3. Zemesgabala īpašnieka saskaņojums koku ciršanai (ja iesniedzējs nav zemesgabala īpašnieks); 4. Ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500); 5. Notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona); 6. Būveksperta atzinums, ja koks bojā ēku vai inženierkomunikācijas. Ja apsekojot kokus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Koku novērtēšanas nodaļas galvenais apstādījumu inspektors konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.11. punktā norādītajam 1. pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Koku novērtēšanas nodaļa sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes. Šajos gadījumos Komisija pieņem lēmumu 20 darba dienu laikā. Ja apsekojot kokus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Koku novērtēšanas nodaļas galvenais apstādījumu inspektors konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.11. punktā norādītajam 1. pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Koku novērtēšanas nodaļa sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes. Šajos gadījumos Komisija pieņem lēmumu 20 darba dienu laikā. 2. Pakalpojuma saņemšana Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja ir saņemama elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai pa pastu uz iesniegumā norādīto pasta adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, šo administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētāja Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -