Dzīvesvietas deklarēšana (Balvu novada pašvaldība)

Balvu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir: 1) Latvijas pilsonim; 2) nepilsonim; 3) Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; 4) ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju; 5) bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju. Deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta. Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju var iesniegt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv 2. Informācija par pakalpojuma maksu Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro. Maksājums jāveic Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē Reģ.Nr.90009115622 AS SEB banka, kods UNLALV2X LV93UNLA0050014291739, norādot "Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju" No valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir atbrīvoti: 1.politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3.invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, persona uzrāda: 1. Represētās personas apliecību; 2. Invalīda apliecību 3. Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu – izziņu par pensijas apmēru no VSAA; 4. Černobiļas atoelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību; 5. Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Dzīvesvietas deklarēšana portālā www.latvija.lv ir bezmaksas. 3. Pakalpojuma saņemšana Ja pakalpojums tiek saņemts klātienē, tad tiek izdrukāta dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa, kura jāparaksta, un tiek izsniegta izziņa. Ja pakalpojums tiek saņemts elektroniski, aizpildot nepieciešamo informāciju www.latvija.lv, tad lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Balvu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115622

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Kubulu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vectilžas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzpils pagasta pārvalde
  Adrese:
  Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Tilžas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vīksnas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzkalnes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Briežuciema pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Gaismas", Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krišjāņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lazdulejas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Administratīvā ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzkalnes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzpils pagasta pārvalde
  Adrese:
  Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Briežuciema pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Gaismas", Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vīksnas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kubulu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vectilžas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Tilžas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krišjāņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lazdulejas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Administratīvā ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pasts_Balvu novada pašvaldība
  Adrese:
  Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -