Laulības reģistrācija (Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Informācija atjaunota 07.03.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga iesniegumu un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Pēc laulības reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nepieciešamie dokumenti: 1. Noteikta parauga personīgi kopīgi parakstīts iesniegums; 2. Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda katra laulājamā derīgs personu apliecinošs dokuments (uzrādīt); laulības lieciniekiem: personu apliecinošs dokuments – uzrādīt laulības reģistrācijas dienā; 3. Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā jāuzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanos – bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu; 4. Ja viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga - vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja; 5. Ārzemniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā (ja dokuments izdots ārpus ES, tad tam jābūt apliecinātam ar Apostille un/vai legalizētam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā). Klātiene - personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu. E-pasts - pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma apmaksa pilnā apmērā veicama ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms pakalpojuma saņemšanas. Dzimtsarakstu nodaļas piedāvāto maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2023.gada 16.februāra lēmumu Nr.40 (protokols Nr.2; 32.§) „Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2014.gada 11.aprīļa lēmumā Nr. 47 “Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu””. 3. Laulības reģistrācija Laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā (ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā), klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Pēc laulības reģistrācijas laulātie saņem laulības apliecību.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Ja personas vēlas noslēgt laulību citā Dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, Dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts laulības iesniegums, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no laulības iesnieguma iesniegšanas dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
  Reģistrācijas numurs:
  90000051970
  Papildu informācija:
  tel. 63601244; 63601242; mob./WhatsApp: (+371) 25487800 e-pasts: dzimtsaraksti@ventspils.lv Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils. LV-3601

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 11:00 - 15:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 13:00 - 17:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 11:00 - 15:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 13:00 - 17:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -