Laulības reģistrācija (Valmieras novads)

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 03.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, kas vēlas noslēgt laulību, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un pilngadīgam(-iem) lieciniekam(-iem), ja tāds(-i) piedalās laulības reģistrācijā, un nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu klātienē, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. E-adreses lietotāji nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz dzimtsarakstu nodaļas e-adresi. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: - bijušā laulātā miršanas apliecību; - dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; - likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; - izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu. Ārzemnieks papildus iesniedz arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā, kā to noteic Valsts valodas likuma 10. pants. Tāpat ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar apostilli. Papildu informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Latvijas Zvērinātu notāru padomē (www.latvijasnotars.lv, tālrunis informācijai 24202100). Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par tās ģimenes stāvokli. Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00 Pārējās izmaksas saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumu Nr.230 "Par iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu" (skatīt sadaļā "Cita informācija"). Maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā vai kādā no tās klientu pieņemšanas vietām. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un pilngadīgam(-iem) lieciniekam(-iem), ja tāds(-i) piedalās laulības reģistrācijā, un nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. . Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa, Cēsu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64225313

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Cēsu iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 09:00 - 12:00
  Ceturtdiena 09:00 - 15:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 09:00 - 12:00
  Sestdiena 09:00 - 16:00

  Svinīgās laulību, dzimšanas reģistrācijas un kāzu jubilejas ceremonijas, bērnības svētki

  Svētdiena -