Dzīvesvietas deklarēšana (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai elektroniski portālā www.latvija.lv. Ja jaunā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā, to var deklarēt jebkurā Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā. Nepilngadīgam bērnam un personai ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, deklarējot dzīvesvietu, personai uzliek naudas sodu. Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1. Ja persona vēlas dzīvesvietu deklarēt klātienē un adrese ir Rēzeknes novada teritorija, tā dodas uz kādu no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm vai pašvaldības administrāciju Rēzeknē. Dzīvesvietu deklarēt var pati persona vai tās likumiskais pārstāvis. 2. Lai deklarētu dzīvesvietu, personai jāuzrāda šādi dokumenti: - personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte); - dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.); - pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara; - lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 3. Persona iestādē iesniedz aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu jeb deklarāciju (to var aizpildīt arī uz vietas klātienē). 4. Pēc deklarācijas saņemšanas iestāde pārbauda, vai ziņas par: - deklarējamo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā; - deklarējamās dzīvesvietas adresi ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā. 5. Pēc tam, kad šīs ziņas ir pārbaudītas, persona pašvaldības kasē samaksā valsts nodevu (ja šī persona neietilpst to personu lokā, kam šī nodeva nav jāmaksā) un uzrāda apliecinājumu par valsts nodevas nomaksu. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro. Valsts nodevu nemaksā: - politiski represētās personas; - reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; - invalīdi; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; - personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc 1.solī minēto darbību veikšanas iestādes pārstāvis aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu un pēc pieprasījuma izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu (valsts nodeva par šīs informācijas saņemšanu ir 2,50 euro).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Juridiskā un lietvedības nodaļa vai apvienības pārvalde (26498011; 64607200) https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/apvienibu-parvalde/

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -