Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušai pilngadīgai personai

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi, Fiziskās personas Saņēmēji

Pilngadīgas personas, kas cietušas no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles), var saņemt pakalpojumu, kas paredz: - sniegt psihosociālu palīdzību; - novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus; - motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai; - nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz: - kā sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu vai; - kā pakalpojumu individuāli konsultāciju veidā ne vairāk par desmit 45 minūšu psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona vai tās likumiskais pārstāvis griežas sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā, iesniedz iesniegumu; izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir); tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir). 2. Pakalpojuma saņemšana Sociālais darbinieks vai psihologs sagatavo speciālista atzinumu piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Sociālo lietu pārvalde piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu: - par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā; - par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā sociālajā dienestā, kurā persona ir vērsusies; - par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, ja: personas statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst šo noteikumu prasībām; pēc iepriekšējā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši, izņemot Ministru kabineta noteikumu Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" 42. punktā minētos gadījumus; pēc lēmuma pieņemšanas ar pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu personai.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Valmieras pilsētas pašvaldības domē. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 1 mēneša laikā no Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmuma saņemšanas dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, tel. nr.: 64207151

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -