Dzīvesvietas deklarēšana (Dienvidkurzemes novada pašvaldība)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai deklarētu dzīvesvietu, jāaizpilda dzīvesvietas deklarācijas veidlapa un jāuzrāda šādi dokumenti: 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), • ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)), • ja deklarē bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte, • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība, 2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu). 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā. Maksājuma rekvizīti: Dienvidkurzemes novada pašvaldība Reģ. Nr.: 90000058625 AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X Konts: LV73UNLA0050014272020 Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu. Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā: 1. politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3. invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000058625