Konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem

Valsts darba inspekcija

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Pakalpojums paredzēts bīstamo nozaru uzņēmumiem (fiziska, juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība), kuri nodarbina vismaz vienu nodarbināto un kuri atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem konsultatīvā atbalsta saņemšanai. Lēmumu par konsultatīvā atbalsta piešķiršanu pieņem Valsts darba inspekcijas komisija trīs mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pakalpojumā ietilpst darba vides risku novērtēšana bīstamo nozaru uzņēmumos, apmācības darba aizsardzības speciālistiem, laboratoriski mērījumi bīstamo nozaru uzņēmumos, u.tml.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  2. Pieteikuma iesniegšana Aizpildīto pieteikuma veidlapu paraksta ar roku vai ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga vai elektroniski nosūta uz e-pastu info.esf@vdi.gov.lv. 1. Pieteikuma sagatavošana Pieteikumu sagatavo uzņēmums, aizpildot atbilstošo 18.10.2017. VDI noteikumu Nr.2017-01-02/2 „Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumi” pielikuma veidlapu. Jāaizpilda un jāiesniedz arī atbilstošais iesniegums de minimis atbalsta piešķiršanai: 1) Uzņēmumam, kas darbojas lauksaimniecības nozarē jāiesniedz MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" 1.pielikums “Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai”; 2) uzņēmumam, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē jāiesniedz MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē" 1.pielikums “Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai”; 3) visiem uzņēmumiem, izņemot uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē, jāiesniedz MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai”. 3. Lēmuma pieņemšana un paziņošana Valsts darba inspekcijas komisija trīs mēnešu laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Paziņojumu par lēmumu Valsts darba inspekcija nosūtu elektroniski uz uzņēmuma norādīto e-pasta adresi. Ja tādas nav, paziņojumu par lēmumu nosūta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ja uzņēmums nepiekrīt komisijas pieņemtajam lēmumam, uzņēmums to var pārsūdzēt viena mēneša laikā Valsts darba inspekcijas direktoram.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts darba inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90000032077