Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem izsniegšana

Valsts policija

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Maksas pakalpojums

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, pirotehnisko izstrādājumu realizēšanai, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja individuālais komersants vai personas, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un komersanta darbinieki, kuri ir tieši saistīti ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu, ir vismaz 18 gadus veci un ja uz viņiem un komersantu neattiecas Pirotehnisko izstrādājumum aprites likumā noteiktie ierobežojumi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Iesniegumam pievienojama: 1. dokumenta kopija, kas apliecina, ka komersantam pieder vai tā valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt vai ražot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus; 2. apsardzes līguma kopiju, kas apliecina, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpas, noliktavas un veikali ir aprīkoti ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti; 3. noliktavas telpu plāns un noliktavas atrašanās vietas plāns speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pirotehnisko izstrādājumu izgatavošanai vai vairumtirdzniecībai; 4. psihiatra un narkologa atzinums par individuālā komersanta vai komersanta pārvaldes institūciju amatpersonu un komersanta darbinieku veselības stāvokli; 5. darbinieku saraksts, kurā norāda katra darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un amatu; 6. pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmā dokumenta kopija, ja darbinieks nav saņēmis pirotehniķa sertifikātu (speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai); 7. darba līgums, uzņēmuma līgums vai citu līgumu kopijas, kuri noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu. 2. Pakalpojuma saņemšana Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē par pieņemto lēmumu komersantu. Licenci var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi. Atteikuma gadījumā iesniedzēju informē klātienē, kā arī iesniedzējam nosūta izrakstu no Valsts policijas licencēšanas komisijas sēdes protokolu saistībā par pieņemto lēmumu atteikt izsniegt. 3. Apmaksas veikšana Maksājuma informācija: Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138 Saņēmēja BIC: TRELLV22 Konta nr. LV96TREL1060140921900 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu. Apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu: 1. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai – 1422,87 euro; 2. noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, vai citam komercdarbības veidam – 1422,87 euro; 3. pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai – 1422,87 euro; Komersants, kas samaksājis 1. .2. vai 3. punktā minēto valsts nodevu un saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci), par 1., 2. vai 3.punktā minēto cita veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksā valsts nodevu, kāda noteikta par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu. Ja iesniegums tiek iesniegts un speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā, 1., 2. un 3. punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9. Valsts nodevu maksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas un maksājumu veic ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Izsniedzot speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 77. un 79.pantu lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Valsts policijas priekšniekam. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts policija
  Reģistrācijas numurs:
  90000099040

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valsts policijas GKPP KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
  Adrese:
  Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valsts policijas GKPP KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
  Adrese:
  Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts policijas GKPP KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja pasta adrese
  Adrese:
  Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -