Nekustamā īpašuma sastāva maiņa

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 29.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā. Izņēmums: šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam). Zemes vai zemes un būves īpašuma sastāvu groza: - no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību vai zemes vienību un uz tā esošajām būvēm), veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai pievienojot to citam nekustamajam īpašumam; - tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu, atdalot to no cita nekustamā īpašuma; - apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā. Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam. No 2019. gada 1. decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastrā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Valsts zemes dienestam (turpmāk - Dienests). Ievērībai! Ja nekustamā īpašuma sastāva grozīšanas rezultātā nav jāveic jauna nekustamā īpašuma reģistrācija, t.i., zemes vienību nepieciešams izslēgt no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāva un nemainītā veidā iekļaut cita zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāvā, tad rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts tikai rajona (pilsētas) tiesai. Pēc nekustamo īpašumu sastāva grozīšanas zemesgrāmatā, Dienests no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistē uz Kadastru saņems zemesgrāmatas paziņojumu, pamatojoties uz ko tiks aktualizēts nekustamo īpašumu sastāvs arī Kadastrā. Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms Dienestā ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, Dienestā iesniedzot Dienestam adresētu iesniegumu. Dienestā ierosināt nekustamā īpašuma sastāva maiņu nepieciešams, ja: - no reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vai tam pievieno nekustamā īpašuma objektu - zemes vienību, ja īpašums nav pirmreizēji ierakstīts zemesgrāmatā vai ja īpašumu veido no objektiem, kas nav pirmreizēji ierakstīti zemesgrāmatā; - dzīvokļa īpašumam pievieno jaunu telpu grupu. Šajos gadījumos Dienestā aktualizē nekustamo īpašumu sastāvu Kadastrā pamatojoties uz iesniegumu, kas adresēts Dienestam. Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā skatīt pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Nekustama-ipasuma-sastava-maina%E2%80%932 Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra formā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra formā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem. Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. 2. Pakalpojuma pieprasīšana - nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina, lai: – būvi reģistrētu kā patstāvīgu būvju īpašumu; – sadalītu nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus; – izveidotu jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem; – veidotu dzīvokļa īpašumu. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu, vienlaikus groza Kadastrā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, no kā atdala nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē Kadastra datus. A. Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā ierosina Dienestā, ja: –  sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā; –  ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā, vai nav reģistrēti Kadastrā, vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās; –  nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā; –  katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns; –  iesniegts tikai Dienestam adresēts iesniegums ar pamatojošiem dokumentiem. Pakalpojumu var saņemt: –  nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts; –  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata; –  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības; –  persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa; –  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu; –  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri); –  iepriekšminēto personu pilnvarota persona. B. Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja: –  sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jauns nekustamais īpašums, ir reģistrēti Kadastrā un ir ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums); –  nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā; –  katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns; –  iesniegts rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam adresēts nostiprinājuma lūgums ar pamatojošiem dokumentiem. Pakalpojumu var saņemt: –  nekustamā īpašuma īpašnieks; –  būves īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, par būves ierakstīšanu pastāvīga būvju īpašuma sastāvā; –  kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata; –  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības; –  persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa; –  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, – attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu; –  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri); –  iepriekšminēto personu pilnvarota persona. 3. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti A. Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastrā. Lai saņemtu pakalpojumu, Dienestam ir jāiesniedz šādi dokumenti: – Dienestam adresēts iesniegums par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastrā, t.sk. par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamais īpašums, no kura veido jauno nekustamo īpašumu, nav ierakstīts zemesgrāmatā; – notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts; – pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts; – pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona. B. Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastrā un zemesgrāmatā. Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā ir jāiesniedz šādi dokumenti: – atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam adresēts nostiprinājuma lūgums, ja ar to lūgts: – ierakstīt Kadastrā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu vai; – sadalīt nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus, vai; – izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem. – dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības (piemēram, notariāli apstiprināts darījuma līgums); – notariāli apstiprināts pilnvarojums veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā) – ja lūgts ierakstīt būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu: – dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks); – dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu. – pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, vai pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts; – juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.); – pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona; – notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam; – informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs. 2006.gada 31.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām" pielikumos Nr. 1.1. un 6.1. lūdzam skatīt nostiprinājuma lūgumus: – ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Kadastrā; – nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Kadastrā. Iesniegumu Dienestam un tiesai par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali vai apvienošanu Kadastrā un zemesgrāmatā lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/ierosinataja-iesniegums. 4. Pieprasījuma iesniegšana A. Dienestam adresētu iesniegumu par nekustamā īpašuma sastāva aktualizāciju Kadastrā, ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, un tam pievienotos dokumentus iesniedz Dienestā vienā no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem: – portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu; – nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi; – uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centru. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus. B. Atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam adresētu nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā (skat. tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļu "Informācija->Kontaktinformācija"). 5. Pasūtījuma apmaksa un izpilde A. Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastrā: Pēc pasūtījuma reģistrācijas Jums tiks izsniegts vai uz e-pasta adresi nosūtīts priekšapmaksas rēķins par Dienesta maksas pakalpojumu. Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc Dienesta priekšapmaksas rēķina apmaksas. Pirms Dienests pakalpojuma izpildes persona to apmaksā: – jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli; – ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot Dienesta priekšapmaksas rēķina numuru. Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin B. Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā: Rajona (pilsētas) tiesā ierosināts pasūtījums Dienestā reģistrējas automātiski. Pēc pasūtījuma reģistrācijas Jums tiks izsniegts vai uz e-pasta adresi nosūtīts priekšapmaksas rēķins par Dienesta maksas pakalpojumu. Rajona (pilsētas) tiesā ierosināta pasūtījuma izpildi Dienests uzsāk nākamajā darba dienā pēc tam, kad: – veikta Dienesta priekšapmaksas rēķina apmaksa; – no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemts paziņojums, ka nostiprinājuma lūgums ir pieļaujams; – Dienests Digitālo dokumentu krātuvē saņemts nostiprinājuma lūgums un pamatojošie dokumenti. Ievērībai! Par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā jāveic arī zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksa, kas saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 107.pantu. Dienesta priekšapmaksas rēķinu var apmaksāt: – klātienē rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot POS termināli; – ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot Dienesta priekšapmaksas rēķina numuru. Gadījumā, ja izrakstīto Dienesta priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim. Rekvizītus zemesgrāmatu nodevu samaksai lūdzam skatīt tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Rekvizīti nodevu samaksai". 6. Pakalpojuma saņemšana Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma kadastra datu aktualizāciju Kadastrā. A. Dienesta pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā: – ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”. Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas. – uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta); – pa e-pastu; Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā; Saņemot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centra, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara. – pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju). B. Ja ir norādīts, ka ir nepieciešams saņemt dokumentu par tiesas pakalpojumu, tad to var saņemt atbilstoši tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Biežāk uzdotie jautājumi" pie jautājuma "Kā saņemt par tiesību nostiprināšanu saņemamos dokumentus?" norādītajam.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Maksas pakalpojums. Maksājumu informāciju lūdzam skatīt sadaļā “Maksājumi”, interneta pārlūkprogrammā iekopējot Dienesta tīmekļvietnes saiti: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Nekustama-ipasuma-sastava-maina%E2%80%932
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Dienesta reģionālās pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, Dienestā iesniedzot Dienesta ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu. Zemesgrāmatas tiesneša lēmumu pārsūdzēšanas kārtība noteikta Zemesgrāmatu likuma 5.nodaļā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Iestādes KAC:
  Cēsis
  Adrese:
  Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Gulbene
  Adrese:
  Rīgas iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jelgava
  Adrese:
  Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jūrmala
  Adrese:
  Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Daugavpils
  Adrese:
  Rīgas iela 18, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jēkabpils
  Adrese:
  Neretas iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rēzekne
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Valmiera
  Adrese:
  Rīgas iela 47, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Liepāja
  Adrese:
  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Kuldīga
  Adrese:
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ventspils
  Adrese:
  Jūras iela 34, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rīga
  Adrese:
  Kārļa Mīlenbaha iela 14, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Madona
  Adrese:
  Saules iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ogre
  Adrese:
  Brīvības iela 44, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -