Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā (Rīgas valstspilsēta)

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP214-V1-0

Lietošanas noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka e-pakalpojumu portāla https://latvija.gov.lv (turpmāk – pakalpojumu portāls) e-pakalpojumu lietošanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. autentifikācija – process, kurā veic subjekta (klienta) identitātes pārbaudi;
2.2.klients – fiziska persona vai juridisku personu pārstāvji, kas izmanto pakalpojumu portālā pieejamos e-pakalpojumus.
3. Pašvaldība, sniedzot e-pakalpojumus, kas pieprasīti, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus, uzskata, ka e-pakalpojuma pieprasījuma (pieteikuma) iesniedzējs, veicot autentifikāciju ar Vienotā pieteikšanās moduli un pakalpojuma saņēmējs ir viena un tā pati persona.
4. Piekrītot šiem noteikumiem, klients apliecina, ka:
4.1. lietos e-pakalpojumus atbilstoši to specifikai;
4.2. neizmantos e-pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai;
4.3. e-pakalpojumi tiks izmantoti klienta interesēs, nevis citas personas uzdevumā, lai neatklātu šīs personas identitāti.
5. Ja par pašvaldības sniegto pakalpojumu ir noteikta samaksa, klients par pakalpojumu sniegšanu maksā pašvaldībai, atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam.
6. E-pakalpojumā sadaļā “Pielikumos pievienojamie dokumenti” iespējams pievienot datnes, kuru maksimālais vienas datnes izmērs ir 10 MB un atļautie datņu formāti ir: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .edoc, .xml, .msg, .jpg, .jpeg, .png.
II. Klienta tiesības, pienākumi un atbildība
7. Klients ir atbildīgs par pašvaldībai sniegto ziņu patiesumu un pilnīgumu.  
8. Klients ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas pakalpojumu portālā, izmantojot viņa autentifikācijas datus.  
9. Klients, izmantojot e-pakalpojumus, apņemas nelietot vispārpieņemtām pieklājības normām neatbilstošus vārdus.  
III. Pašvaldības tiesības, pienākumi un atbildība
10. Pašvaldība ievēro informācijas par klientu un tā veikto darbību konfidencialitāti,  šī informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.  
11. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas sniedzamo e-pakalpojumu apjomā un kārtībā.
12. Pašvaldība neatbild par:
12.1. klienta darbībām pakalpojumu portālā un iespējamiem zaudējumiem, kas radušies, ja klienta autentifikācijas dati nonākuši citu personu rīcībā;
12.2. e-pakalpojumu izmantošanu un tās sekām, ja tajā pieprasītos dokumentus klients ir viltojis vai nelikumīgi noformējis vai iesniedzis;   
12.3. traucējumiem pakalpojumu portāla darbībā, kas radušies no pašvaldības tehniskajiem resursiem neatkarīgu elektronisko sakaru traucējumu gadījumos vai klienta datortehnikas lietošanas dēļ.
13. Pašvaldība negarantē e-pakalpojumu kvalitātes un apjoma atbilstību klienta priekšstatiem.